Türkiye GEKAP, Depozito Yönetim Sistemi ve GCA Pilot Projesi

Türkiye GEKAP, Depozito Yönetim Sistemi ve GCA Pilot Projesi

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Nedir?

Bakanlık tarafından GEKAP’ın açıklaması şu şekilde belirtiliyor;

“Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzında ürün cinsine bağlı olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ekli (1) sayılı listesinde belirlenen tutardır.”

Depozito İade Sistemi (DİS) Nedir?

İçecek ambalaj malzemelerinin geri dönüşüme kazandırılması ile atıklaşmanın önüne geçmek amacıyla kurulacak sistem için İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde görev alan Prof.Dr. Hüseyin Erdem Görgün ile birlikte çalışılmaktadır.

Ambalaj üreticileri ile birlikte hareket edilen süreci GCA olarak yakın takip etmekle kalmıyor, alınması gereken aksiyonlarda her daim destek sağlıyoruz.

24.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bildirge neticesinde; Depozito Yönetim Sistemi (DYS) uygulamasının altyapısının kurulması ve operasyonlarının yürütülmesi için Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun amacı; çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulmasıdır.

Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Çevre Ajansı kurulmuştur.

Ajansın, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yapacağı faaliyetler şunlardır:

  • Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili tarafların depozito yönetim sistemine dâhil olmasını sağlamak ve bunların yükümlülüklerini belirlemek ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek.
  • Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay işlemleri dahil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak.
  • Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak.
  • Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak.
  • Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak.
  • Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak.
  • Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon, araştırma ve uygulama merkezleri ile laboratuvar ve müze kurmak.
  • Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamak.

Resmi gazetenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Biz de depozito projesi ile paralellik gösteren çok değerli bilgileri açığa çıkaracağına inandığımız bir pilot proje üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde proje hatları ve paydaşları kesinleştiğinde sizlerle detaylı bilgisini paylaşacağız.